Dordrecht Foto: Joop van Houdt, Rijkswaterstaat via wikimedia

 

 

In januari 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Een van de doelen is dat Ruimtelijke Ordening en Cultuurhistorie beter geïntegreerd worden en zowel de ruimtelijke kwaliteit van cultureel erfgoed als de fysieke leefomgeving in één wet (loket) gewaarborgd  zijn. De omgang met cultureel erfgoed in onze leefomgeving wordt straks geregeld in de Omgevingswet en (gemeentelijke) omgevingsvisies.

Maar: hoe bereiden overheden, stichtingen, belangenorganisaties etc. zich voor op de komst van deze wet? Wat is de huidige stand van zaken?
Hebben alle partijen voldoende kennis en financiële mogelijkheden om de veranderopgave zo in te richten dat het belang van erfgoed en cultuurhistorie goed in het beleid en de handhaving wordt gewaarborgd? Op dit moment wordt niet overal even consequent rekening gehouden met cultureel en ruimtelijk erfgoed in omgevings- en structuurvisies. Zal dit in de Omgevingswet wel gebeuren? Wat betekent de Omgevingswet nu al voor cultureel erfgoed en het werkveld? En welke gevolgen merken monumenteneigenaren en erfgoedliefhebbers?

Met het oog op de positie van erfgoed en cultuurhistorie in de Omgevingswet organiseert de KNOB in het voorjaar van 2018 een studiedag, waarbij de implementatie van erfgoed in de Omgevingswet onder de kritisch-wetenschappelijke loep wordt gelegd. Houd onze website en communicatiekanalen in de gaten; meer informatie volgt binnenkort!

Geplaatst op