Lidmaatschap

Het KNOB lidmaatschap is mogelijk voor individuele personen alsook voor (overheids)organisaties en instellingen. Als KNOB lid ontvangt u vier keer per jaar gratis het Bulletin en kunt u met korting deelnemen aan de door de Bond georganiseerde activiteiten (introducees mogelijk). Het lidmaatschap van de KNOB wordt aangegaan per kalenderjaar, en stilzwijgend verlengd.


Tarieven 2018

Volledig lid, particulier € 65,00
Jongeren-lid (t/m 28 jaar) € 30,00
Instellingen en organisaties: € 150,00


Contributiebetaling

Per 2016 is de KNOB overgegaan op het automatisch incasseren van contributie. Leden ontvangen een verzoek tot machtiging van automatische incasso voor de toekomstige contributie. Leden die geen machtiging tot automatische incasso afgeven, kunnen hun contributie zelf overmaken, maar betalen administratiekosten van €5,00. Lees meer bij informatie automatische incasso onderaan deze pagina.


Opzegging

Opzegging dient schriftelijk te geschieden vóór 1 november in het voorafgaande kalenderjaar.

Aanvraagformulier

De Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond legt uw gegevens vast conform de Wet bescherming persoonsgegevens. We kunnen deze gegevens gebruiken om u te informeren over onze activiteiten, projecten en producten. Met inzenden van dit formulier geeft u ons hiervoor toestemming.
Als u deze informatie niet wilt ontvangen of vragen heeft in dit kader kunt u dat aan ons laten weten via info@knob.nl. Onderaan deze pagina vindt u het Privacy Statement van de KNOB.

Aanmeldformulier Lidmaatschap

Steun de KNOB

De inkomsten van de KNOB komen voort uit de contributie van de leden. De KNOB is ook afhankelijk van schenkingen. Wilt u de KNOB steunen, dan kan dit door u in te schrijven als lid, óf door een eenmalige of periodieke schenking te doen aan de KNOB.


Stichting Steunfonds KNOB

De KNOB heeft speciaal hiervoor de Stichting Financiële Ondersteuning KNOB, kortweg Steunfonds KNOB opgericht. Het steunfonds heeft ten doel het verlenen van steun aan de KNOB voor de realisatie van haar doelstellingen, voor zover de eigen middelen van de KNOB hiertoe niet toereikend zijn. Het Steunfonds KNOB heeft in 2008 de ‘ANBI’ Algemeen Nut Beogende Instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling, RSIN/ Fiscaalnummer: 81 86 94 981) status verkregen.

Dat houdt in dat het Steunfonds KNOB niet belastingplichtig is en is vrijgesteld van erfbelasting en schenkbelasting. Om die reden komen schenkingen, legaten en erfstellingen volledig ten goede aan de KNOB. Maar niet alleen de KNOB heeft profijt van uw schenking. Ook u heeft als schenker een aantal fiscale voordelen.

Lees in deze pdf alle informatie over giften, schenkingen en nalatenschap aan het Steunfonds KNOB.

Stichting Financiële Ondersteuning KNOB
KvK nummer: 34 28 75 22
RSIN nummer / Fiscaalnummer: 81 86 94 981
Bankgegevens: ING Bank, rekening NL06 INGB 0008 2873 98, t.n.v. Stichting Financiële Ondersteuning KNOB

Automatische incasso

Om financieel gezond te blijven, is het voor de KNOB nodig de administratielasten te verlagen. Daarom ging de KNOB per 2016 over op het automatisch incasseren van bedragen voor:

 • de contributie;
 • deelname aan studiedagen;
 • bestelling die gedaan zijn in de webshop van de KNOB;
 • giften aan de KNOB of de Steunstichting KNOB.

 

Incassobedrag en afschrijving

Jaarlijks wordt in de Algemene Ledenvergadering van de KNOB de contributie vastgesteld. U ontvangt hierover bericht en ziet zo het bedrag dat wij incasseren. Het incassoschema met de data waarop de KNOB gaat incasseren vindt u op deze webpagina. Zo kunt u  er voor zorgen dat er voldoende saldo op uw rekening staat om aan zijn incassoverplichting te kunnen voldoen.

De machtiging voor automatische incasso die u aan de KNOB af geeft heeft een uniek kenmerk, het zogenaamde ‘machtigingskenmerk’. We vermelden uw unieke machtigingskenmerk in de omschrijving van de incasso op uw bankafschriften.
Het IBAN bankrekeningnummer, de BIC code en het Incassant ID van de KNOB zijn:

 • IBAN KNOB: NL70 INGB 0000 1403 80
 • BIC KNOB: INGBNL2U
 • Incassant ID KNOB: NL06ZZZ405318700000

De KNOB zal uiterlijk 6 werkdagen voor de eerste incasso door middel van een bericht via de website, e-mail of per post de dag van incasso aankondigen. We gaan ervan uit dat de door u verstrekte gegevens zo correct en volledig mogelijk zijn, om op tijd te kunnen informeren.

Contributie 2018

In de Algemene ledenvergadering is vastgesteld dat de KNOB met ingang van 2016 met automatisch incasso werkt. Daarbij is opgenomen dat de leden, die geen machtiging tot automatische incasso afgeven, een administratie-toeslag betalen van € 5,00.

Heeft u nog geen incassomachtiging afgegeven, dan vindt u bij uw contributiefactuur een machtigingsformulier met de voor u relevante incassogegevens. Dit zijn onder andere: het incassant-ID van de KNOB en uw unieke machtigingskenmerk. U vindt deze gegevens na het incasseren ook terug op uw bankafschrift. Wij incasseren het bedrag van de contributie voor uw KNOB lidmaatschap van uw IBAN (bankrekening).

Incassoschema
Hieronder vindt u het incassoschema voor 2017. Op deze data kunnen de automatische incasso’s van de contributie, studiedagen, bestellingen en schenkingen plaatsvinden. Deze data kunnen eventueel tot uiterlijk zes werkdagen voor de incassodatum door de KNOB worden aangepast. Onze incasso vindt in principe elke laatste vrijdag van de maand plaats. Als dit de laatste dag van de maand of een feestdag is, dan incasseren we één week eerder.

Incassoschema 2017

 • Vrijdag 27 januari 2017
 • Vrijdag 24 februari 2017
 • Vrijdag 24 maart 2017
 • Vrijdag 21 april 2017
 • Vrijdag 26 mei 2017
 • Vrijdag 23 juni 2017
 • Vrijdag 28 juli 2017
 • Vrijdag 25 augustus 2017
 • Vrijdag 29 september 2017
 • Vrijdag 27 oktober 2017
 • Vrijdag 24 november 2017
 • Vrijdag 29 december 2017

Veel gestelde vragen

Hoe kan ik mijn incasso wijzigen?

U kunt via www.overstapservice.nl een wijziging van uw IBAN doorgeven. Daarnaast kunt u het verzoek tot wijziging IBAN ook schriftelijk en ondertekend bij ons indienen, vergezeld van een kopie van het dagafschrift of een printscreen waarop dit nieuwe nummer staat en een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Dat kan via de post of door een e-mail te sturen aan info@knob.nl
Wanneer u een rekeningnummer wilt wijzigen dan moet u er rekening mee houden dat er mogelijk nog één keer van het oude rekeningnummer wordt geïncasseerd. Ook wanneer u een wijziging doorgeeft ten aanzien van de hoogte van de donatie of wanneer u een donatie wilt stopzetten, dan kan het zijn dat deze wijziging de eerst volgende maand nog niet terug te zien is op uw afschrift.
Vanwege de regels van het nieuwe Europese betalingssysteem (SEPA) is de KNOB verplicht om ongeveer 8 dagen voor de daadwerkelijke incasso de opdracht door te geven aan de bank. Mocht de opdracht voor de incasso al zijn gegeven dan zal uw bijdrage nog één laatste keer volgens de oude gegevens (zoals bij ons bekend voor de wijziging) worden geïncasseerd.

Incasso mislukt? Vergeten te betalen?

Als de incasso een keer niet lukt of als u vergeet om vóór de vervaldatum te betalen, dan ontvangt u een herinnering. Betaalt u die niet op tijd, dan krijgt u een aanmaning (verhoogd met administratiekosten). Daarna nemen wij invorderingsmaatregelen. Alle bijkomende kosten komen dan voor uw rekening.

Rekeningnummer KNOB
Heeft u er voor gekozen om zelf uw maandbedrag over te maken? Of heeft u een herinnering of aanmaning gekregen? Dan kunt u de volgende gegevens gebruiken voor uw betaling:

IBAN (Rekeningnummer): NL70 INGB 0000 1403 80
Ten name van: KNOB, Delft
Onder vermelding van:

 • Bij contributiebetalingen: uw lidnummer en contributie 201…(jaartal).
 • Bij bestellingen of studiedagen: het factuurnummer en uw KNOB lidnummer.

Privacy Statement KNOB

De Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond,  hierna te noemen KNOB, verwerkt de door u aan de KNOB verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG.

Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met de door u verstrekte persoonsgegevens om. Hieronder staat wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Doeleinden van gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door de KNOB verwerkt ten behoeve van:
1.    het aangaan van een lidmaatschap of
2.    het aangaan van een donateurschap en/of voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen of
4.    u te informeren over en te benaderen voor activiteiten van de KNOB
5.    het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Informatie over gegevensverwerking
De KNOB informeert u over de verwerking in beginsel op het moment van het aangaan van een lidmaatschap of overeenkomst of het aanvaarden van een donatie of begunstiging. Op dat moment vragen wij ook uw toestemming voor de verwerking.

Toepassing
Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van de door leden, donateurs, relaties en  deelnemers verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen na toestemming vanuit bezoek aan en gebruik van de website, social media-accounts van de KNOB of via geprinte mailings.

Uw  gegevens
Wij houden een ledenadministratie bij, waarin naast de gegevens van onze leden, donateurs en schenkers ook persoonsgegevens van relaties worden vastgelegd. Een relatie is een persoon die bekend is bij de KNOB (bijvoorbeeld door deelname aan een studiedag, excursie, een nieuwsbriefabonnement of informatieaanvraag), maar geen lid, donateur of schenker is.

Wij verzamelen na uw (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en geboortedatum) om u te informeren over het werk van de KNOB en de daarbij behorende acties en campagnes. Uw geboortedatum gebruiken wij enkel om te bepalen of u in aanmerking komt voor een student-lidmaatschap en om een data-analyse te kunnen maken van de leeftijdsopbouw van onze achterban.
Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer u  zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief of als donateur, wanneer u een bestelling doet via onze webshop of wanneer u meedoet aan een van onze studiedagen, excursies of activiteiten. Aanmeldingen gebeuren daarnaast ook per post of telefonisch. De KNOB kan in sommige gevallen gebruik maken van diensten van derden om gegevens te verrijken als deze incompleet zijn of te valideren, bijvoorbeeld bij een verhuizing.
Financiële data en gegevens met betrekking tot een transactie, donatie, aankoop of betaling, worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (lidmaatschap, donatie, schenking, aankoop in de webshop etc.). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
De KNOB heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Uitwisseling van uw persoonsgegevens
KNOB maakt gebruik van diverse leveranciers voor de verwerking van persoonsgegevens:
– De kantoorautomatisering is grotendeels ondergebracht bij TU Delft;
– De ledenadministratie wordt gedaan in Exact;
– Aanmelding voor studiedagen gebeurt in de regel via Eventbrite;
– Voor communicatie activiteiten wordt gebruik gemaakt van verschillende leveranciers.
Met leveranciers die persoonsgegevens verwerken, sluit de KNOB een verwerkersovereenkomst af, die voldoet aan alle AVG-bepalingen.

Uitsluitend indien KNOB hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
Leden, donateurs en andere begunstigers
U kunt bij het bureau KNOB laten controleren of de door ons geregistreerde persoonsgegevens juist zijn. Indien de gegevens niet juist blijken te zijn, zullen wij dit op uw verzoek corrigeren. Wij zullen u vragen zich te legitimeren.
U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingactiviteiten. U kunt uw bezwaar kenbaar maken aan het bureau KNOB en u zult dan niet meer door KNOB benaderd worden voor marketingdoeleinden.
Indien u uw lidmaatschap, schenkingen of donaties beëindigt, bewaren wij uw gegevens nog 7 jaar i.v.m. de fiscale bewaarplicht. Indien u wilt dat uw gegevens direct verwijderd worden, kunt u dat kenbaar maken bij het bureau KNOB.
Uw verzoeken aan het bureau KNOB zullen meestal direct maar altijd uiterlijk binnen 4 weken worden behandeld.

Deelnemers aan studiedagen
Wanneer u deelneemt aan een KNOB studiedag, en wanneer u een publicatie of download bestelt, verstrekt u persoonsgegevens aan de KNOB. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om u te informeren over onze activiteiten en om u te vragen ons verder te ondersteunen.
Indien U geen andere relatie met KNOB heeft (bijvoorbeeld een lidmaatschap), zullen uw gegevens na 6 maanden worden .
U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingactiviteiten. U kunt uw bezwaar kenbaar maken aan het bureau KNOB en u zult dan niet meer door KNOB benaderd worden voor marketingdoeleinden.

Cookies
Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen of om u aan te melden voor een van onze activiteiten, worden bepaalde gegevens verzameld en geanalyseerd, zoals de bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina’s en bezochte vorige internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina’s te verbeteren en deze site beter op gebruikerswensen aan te passen. De  KNOB verzamelt via deze website geen persoonsgerichte informatie behalve de informatie die u ons zelf ter beschikking heeft gesteld.
Dit gebeurt door zogenaamde “cookies”. Een cookie is een klein onzichtbaar tekstbestand dat naar uw internetbrowser wordt gestuurd. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van cookies, dan bestaat de mogelijkheid deze cookies te blokkeren in uw internetbrowser.

Wijziging van privacy statement
De tekst van dit privacy statement kan, zonder voorafgaande aankondiging, door de KNOB te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op deze website zijn gepubliceerd.

Vragen over privacybeleid
Voor vragen over inzage, gebruik, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens met betrekking tot een lidmaatschap, donatie etc. kunt u contact opnemen met het bureau van de KNOB via info@knob.nl.