Op 25 september 2019 promoveerde redactielid Noor Mens aan de Technische Universiteit Eindhoven op de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam.
Het bestuur van de KNOB en de redactie van het Bulletin KNOB feliciteren Dr. Noor Mens van harte met het behalen van de doctorsgraad!

In de jaren vijftig en zestig golden de naoorlogse wijken als toonbeelden voor een nieuwe manier van leven: licht en frisse lucht doorstroomden de door met groen omringde woningen. In de jaren negentig leken de dromen vervlogen. Verloedering en toenemende onveiligheid leidden tot de noodzaak in te grijpen. Liberalisatie van de woningmarkt en de wens van de overheid om het aandeel van de sociale woningbouw terug te dringen noopte woningbouwcorporaties om zich als marktgerichte projectontwikkelaars te manifesteren. Dit heeft in veel gevallen tot sloop en nieuwbouw geleid. De laatste jaren is er weer veel meer aandacht voor de oorspronkelijke bebouwing. Dit bracht tekortkomingen van bestaande waarderingsmethodieken en kennis over deze wijken aan het licht. Dit onderzoek naar de erfgoedwaarden bouwt voort op wat overheden, wetenschappers en theoretici al hebben verricht. Bestaande methodieken worden aangevuld en bijgesteld om te komen tot een waarderingsmethodiek die recht doet aan de opbouw en kwaliteiten van deze wijken. Deze wordt getest aan de hand van de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam, die daarvoor aan een uitgebreid architectuurhistorisch onderzoek worden onderworpen. In de methodiek worden verschillende schaalniveaus op elkaar betrokken om zo te kunnen komen tot een gebiedsgerichte behoud- en ontwikkelingsstrategie. Hoewel ruime aandacht wordt geschonken aan de onderliggende theorievorming is dit proefschrift gericht op het aanleveren van een praktisch instrument voor eigenaren, beleidsmakers, politici, architecten, stedenbouwkundigen en landschapsontwerpers.

Lees het hele proefschrift: Een architectuurhistorische waardestelling van naoorlogse woonwijken in Nederland. Het voorbeeld van de Westelijke Tuinsteden in Amsterdam

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geplaatst op