23 juni: ALV in Walburgiskerk Arnhem

Datum: vrijdag 23 juni 2017
Tijd: 23/06/2017 9:30 - 6/23/17 10:00
Locatie:

Walburgiskerk Arnhem

Meldt u nu aan!

Het bestuur van de KNOB houdt op vrijdag 23 juni van 09.30 – 10.00 uur in de Walburgiskerk, St. Walburgisplein 1 te Arnhem de Algemene Ledenvergadering.
Het bestuur legt tijdens de vergadering (financieel) verantwoording af over het voorgaande jaar. Tevens blikt het bestuur vooruit door de voorgenomen koers en activiteiten toe te lichten.

Agenda
1. Opening
2. Notulen Algemene Ledenvergadering 2016
3. Toelichting jaarverslag 2016
4. Financiën
> toelichting financieel jaarverslag 2016
> beoordeling jaarstukken door de kascommissie
> benoeming kascommissie
> vaststelling contributie 2018
> begroting 2018
5. Bestuurssamenstelling
> aftreden studentbestuursleden
6. Toekomst KNOB
> voorgenomen koers en activiteiten
7. Rondvraag
9. Sluiting

Vergaderstukken
Agenda Algemene Ledenvergadering KNOB 2017
Bijlage 1_Verslag Algemene Ledenvergadering KNOB 2016
Bijlage 2_Jaarverslag en jaarrekening KNOB 2016
Bijlage 3_Begroting KNOB 2018
Bijlage 4_Voorstel contributie KNOB 2018

Aanmelden
Deelname aan de ALV is gratis. Graag uiterlijk 19 juni 2017 aanmelden.

Aansluitend: studiedag Fouten bij restaureren
Direct aansluitend aan de ALV vindt in de Walburgiskerk de studiedag Fouten bij restaureren plaats.
Hier vindt u meer informatie over de studiedag. De toegangsprijs voor de studiedag bedraagt voor KNOB-leden € 60.

Geplaatst op