8 juni: ALV op Drift 21, Universiteit Utrecht

Datum: vrijdag 08 juni 2018
Tijd: 08/06/2018 9:30 - 08/06/2018 10:00
Locatie:

Universiteit Utrecht
Drift 21
Zaal D21 - 032 (216)

Het bestuur van de KNOB houdt op vrijdag 8 juni van 09.30 – 10.00 uur in de collegezaal van de Universiteit Utrecht op Drift 21, zaal D21-031 (216) in Utrecht de Algemene Ledenvergadering.
Het bestuur legt tijdens de vergadering (financieel) verantwoording af over het voorgaande jaar. Tevens blikt het bestuur vooruit door de voorgenomen koers en activiteiten toe te lichten.

Agenda
1  Opening

2  Notulen  Algemene  Ledenvergadering  2017*

3  Verantwoording  2017
– toelichting  inhoudelijk  jaarverslag  2017*
– toelichting  jaarrekening  2017*
– beoordeling  jaarstukken  door  de  kascommissie
– décharge  aan  de  penningmeester  voor  2017

4  Bestuurssamenstelling  en  kascommissie
– benoeming studentbestuursleden Lotte Portier en Sebastiaan van Venetien
– benoemen leden  kascommissie

5  Beleid  en  financiën  2019  (en  verder)
– voorgenomen  koers  en  activiteiten
– toelichting Academisch Platform
– Bulletin  KNOB
– begroting  2019*
– vaststellen  contributie  2019*

6  Wat  verder  ter  tafel  komt

7  Rondvraag

8  Sluiting

Vergaderstukken
Verslag Algemene  Ledenvergadering  KNOB 2017
Jaarverslag  en  jaarrekening KNOB  2017
Begroting KNOB 2019
Voorstel contributie KNOB 2019

Aanmelden
Deelname aan de ALV is gratis. Graag uiterlijk 5 juni a.s aanmelden door een mail te sturen aan info@knob.nl

Aansluitend: studiedag Omgevingswet en ruimtelijk erfgoed
Direct aansluitend aan de ALV vindt op Drift 21 de studiedag Omgevingswet en ruimtelijk erfgoed plaats.
Hier vindt u meer informatie over de studiedag. De toegangsprijs voor de studiedag bedraagt voor KNOB-leden € 50.

Geplaatst op