Historie

Op 7 januari 1899 werd de – vanaf 1949 Koninklijke – Nederlandse Oudheidkundige Bond opgericht als eerste landelijk functionerende organisatie, die zich op het behoud van het culturele erfgoed richtte. De Bond ijverde niet alleen voor het behoud van monumenten, voor een betere regelgeving en voor de formulering van restauratiebeginselen. Ook de organisatie van het museale bestel, het ‘erfgoed overzee’ en de problematiek van de archeologie en de archieven kregen veel aandacht.

In de loop der jaren is de KNOB zich vooral op het werkterrein van de monumentenzorg en aanverwante vakgebieden als archeologie, architectuur- en bouwgeschiedenis, stedenbouwgeschiedenis, cultuurlandschap en monumenten gaan richten.

Doelstelling

De KNOB stimuleert de wetenschappelijke en beleidsmatige kennisuitwisseling van ruimtelijk erfgoed. Om die doelstelling te realiseren geeft de KNOB sinds 1899 het Bulletin KNOB uit, een wetenschappelijk tijdschrift dat vier keer per jaar verschijnt. Jaarlijks wordt een aantal studiedagen over uiteenlopende (actuele) onderwerpen georganiseerd, vaak gecombineerd met excursies, in samenwerking met organisaties en universitaire instellingen die zich met de genoemde vakgebieden bezighouden. Met de KNOB Stimuleringsprijs moedigt de KNOB nieuw academisch talent aan.

De KNOB is een vereniging met zowel individuele als institutionele leden.
Het lidmaatschap van de KNOB staat open voor iedereen die professioneel of belangstellend bij het onderzoek en het behoud van het culturele erfgoed betrokken is of zich daarbij betrokken voelt. Leden ontvangen het Bulletin KNOB gratis en krijgen korting op de deelnemersbijdragen aan studiedagen.

Lid worden?

Activiteiten

Bulletin KNOB

Sinds 1899 geeft de KNOB het Bulletin KNOB uit. Het Bulletin KNOB is een wetenschappelijk tijdschrift dat vier keer per jaar verschijnt en in binnen- en buitenland erkend is als belangrijke kennisbron op het terrein van het cultureel erfgoed. Het wetenschappelijke tijdschrift is peer-reviewed en geïndexeerd door Scopus en Web of Sciene (ESCI). Lees meer over het Bulletin KNOB


Studiedagen

Om een bijdrage te leveren aan wetenschappelijke en beleidsmatige kennisuitwisseling organiseert de KNOB jaarlijks een aantal studiedagen over uiteenlopende (actuele) onderwerpen. De studiedagen worden vaak gecombineerd met excursies, zo mogelijk in samenwerking met organisaties en universitaire instellingen die zich op het werkterrein van monumentenzorg, archeologie, cultuur- en architectuurgeschiedenis, tuinarchitectuur, bouwhistorie en historische geografie bewegen. Bekijk de agenda voor opkomende studiedagen.


Stimuleringsprijs

In april 2008 bood scheidend voorzitter jhr. ir. D.L. Six de leden van de KNOB een zilveren penning aan als cadeau. Hij riep daarmee een regelmatig uit te reiken prijs in het leven, bedoeld om nieuw academisch talent te stimuleren.

Sinds 2010 wordt om het jaar de Six-penning uitgereikt als KNOB Stimuleringsprijs. Voor de KNOB Stimuleringsprijs komt nieuw academisch talent in aanmerking. Dit zijn onderzoekers die pas zijn afgestudeerd en aan het begin van hun wetenschappelijke loopbaan staan. Zij hebben hun talent bewezen door een opmerkelijke wetenschappelijke scriptie, artikel of een project in een van de wetenschapsgebieden die de KNOB behartigt.

Deze wetenschapsgebieden betreffen (willekeurige volgorde): architectuurgeschiedenis, (geschiedenis van de) monumentenzorg, middeleeuwse archeologie, stedenbouwgeschiedenis, historisch landschap en (restauratie-)plannen voor transformatie van een monumentaal gebouw of omgeving.

Hoogleraren en andere universitaire medewerkers ontvangen een uitnodiging recent afgestudeerde studenten te nomineren voor de KNOB Stimuleringsprijs. Kandidaten is toegestaan hun eigen scriptie, artikel of project voor te dragen mits dit door de beoordelaar met minimaal een 8 (minimaal een 14 voor Vlaamse inzendingen) gehonoreerd is.


Kennisplatforms

De KNOB faciliteert diverse platforms, waarbinnen deskundigen over specifieke onderwerpen van gedachten wisselen. Zo zijn in het verleden Platform Mariaplaats, Agenda Historisch Groen en het Loenerslootoverleg geïnitieerd om organisaties bijeen te brengen die zich bezighouden met onderzoek naar materiële cultuurhistorie, Richtlijnen Tuinhistorisch Onderzoek op te stellen en hoogleraren en universitair docenten samen te brengen die zich bezig houden met archeologie, monumenten en cultuurlandschap.

Bestuur

De KNOB is een vereniging met zowel individuele als institutionele leden.
Het lidmaatschap van de KNOB staat open voor iedereen die professioneel of belangstellend bij het onderzoek en het behoud van het culturele erfgoed betrokken is of zich daarbij betrokken voelt. Minimaal eenmaal per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering (ALV) belegd.

Het bestuur voor de KNOB is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de KNOB, de strategie en het beleid en komt maandelijks bijeen. Om de band met de jonge academische generatie te versterken, kent het bestuur sinds 2014 studentleden.


Samenstelling bestuur 2022

Drs. Korrie (K.) Louwes, voorzitter
Prof. dr. Bernard (B.J.F.) Colenbrander, lid
Dr. ir. Frank (F.D.) van der Hoeven, penningmeester
Drs. Patrick (P.) van der Klooster, vice-voorzitter
Mauro Smit (M.) MA, secretaris
Maaike Waaldijk MA, studentbestuurslid
Agnes Kooijman MA, studentbestuurslid

Het bestuur wordt ondersteund door Drs. Judith Fraune, bureaumedewerker KNOB. Het bureau van de KNOB is ondergebracht bij de afdeling Heritage & Architecture van de Faculteit Bouwkunde aan de TU Delft als gevolg van een samenwerkingsovereenkomst.

Het Bulletin KNOB staat onder verantwoordelijkheid van een onafhankelijke redactie.


Samenwerking TU Delft 

In 2008 werd een samenwerkingsovereenkomst aangegaan tussen de afdeling Heritage & Architecture van de Faculteit Bouwkunde aan de TU Delft en de KNOB.

De samenwerking is erop gericht het platform voor de wetenschappelijke bestudering van het cultureel erfgoed, zoals dat wordt geboden door de KNOB-studiedagen en het Bulletin KNOB, te handhaven en uit te breiden en de praktische toepassing daarvan voor de monumentenzorg en ruimtelijke ordening te verbeteren. Hiertoe wordt een relevant netwerk van wetenschappers, deskundigen, specialisten en practici opgebouwd en onderhouden.

De KNOB geniet als gevolg van deze samenwerkingsovereenkomst academische gastvrijheid bij de Faculteit Bouwkunde, maar behoudt volledige zelfstandigheid en blijft dientengevolge zelf haar beleid en standpunten bepalen. Ook de uitgave van het Bulletin KNOB en de benoeming van redactieleden blijven geheel onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de KNOB vallen.

 

Steun de KNOB

Lidmaatschap

U kunt de KNOB steunen door zich als lid in te schrijven. Het KNOB lidmaatschap is mogelijk voor particulieren, (overheids)organisaties en instellingen. Als KNOB lid ontvangt u vier keer per jaar gratis het Bulletin en kunt u met korting deelnemen aan de door de Bond georganiseerde activiteiten (introducees mogelijk). U kunt ook lid voor het leven worden.
Lid worden


Stichting Steunfonds KNOB

U kunt ook een eenmalige of periodieke schenking doen aan de KNOB. De KNOB heeft speciaal hiervoor de Stichting Financiële Ondersteuning KNOB, kortweg Steunfonds KNOB, opgericht. Het Steunfonds helpt de KNOB bij de realisatie van haar doelstellingen, voor zover de eigen middelen van de KNOB hiertoe niet toereikend zijn. Het Steunfonds KNOB heeft in 2008 de ‘ANBI’ (Algemeen Nut Beogende Instelling) status verkregen en kwalificeert ook als zogeheten culturele ANBI.

Dat houdt in dat het Steunfonds KNOB niet belastingplichtig is en is vrijgesteld van erfbelasting en schenkbelasting. Om die reden komen schenkingen, legaten en erfstellingen volledig ten goede aan de KNOB. Maar niet alleen de KNOB heeft profijt van uw schenking. Ook u als schenker heeft een aantal fiscale voordelen.

Lees in deze pdf alle informatie over giften, schenkingen en nalatenschap aan het Steunfonds KNOB.

Stichting Financiële Ondersteuning KNOB
KvK nummer: 34 28 75 22
RSIN nummer / Fiscaalnummer: 81 86 94 981
Bankgegevens: ING Bank, rekening NL06 INGB 0008 2873 98, t.n.v. Stichting Financiële Ondersteuning KNOB

Beleidsplan

In het Beleidsplan formuleert het bestuur van de KNOB de missie, organisatie, kernactiviteiten en ambitie voor de periode 2021 tot 2024

Naar het beleidsplan