Historie

Op 7 januari 1899 werd de – vanaf 1949 Koninklijke – Nederlandse Oudheidkundige Bond opgericht als eerste landelijk functionerende organisatie, die zich op het behoud van het culturele erfgoed richtte. De Bond ijverde niet alleen voor het behoud van monumenten, voor een betere regelgeving en voor de formulering van restauratiebeginselen. Ook de organisatie van het museale bestel, het ‘erfgoed overzee’ en de problematiek van de archeologie en de archieven kregen veel aandacht.

In de loop der jaren is de KNOB zich vooral op het werkterrein van de monumentenzorg en aanverwante vakgebieden als archeologie, architectuur- en bouwgeschiedenis, stedenbouwgeschiedenis, cultuurlandschap en monumenten gaan richten.

Doelstelling

De KNOB stimuleert de wetenschappelijke en beleidsmatige kennisuitwisseling van ruimtelijk erfgoed. Om die doelstelling te realiseren geeft de KNOB sinds 1899 het Bulletin KNOB uit, een wetenschappelijk tijdschrift dat vier keer per jaar verschijnt. Daarnaast wordt jaarlijks een aantal studiedagen over uiteenlopende (actuele) onderwerpen georganiseerd, vaak gecombineerd met excursies, en, wanneer mogelijk, in samenwerking met organisaties en universitaire instellingen, die zich met de genoemde vakgebieden bezighouden. Tevens stimuleert de KNOB jong academisch talent met de KNOB-stimuleringsprijs.

De KNOB is een vereniging met zowel individuele als institutionele leden.
Het lidmaatschap van de KNOB staat open voor iedereen die professioneel of belangstellend bij het onderzoek en het behoud van het culturele erfgoed betrokken is of zich daarbij betrokken voelt. Leden ontvangen het Bulletin KNOB gratis en krijgen daarnaast korting op de deelnemersbijdragen aan studiedagen.

Lid worden? Lees meer

Activiteiten

Bulletin KNOB

Sinds 1899 geeft de KNOB het Bulletin KNOB uit. Het Bulletin KNOB heeft zich in de loop der jaren ontwikkeld tot een wetenschappelijk tijdschrift dat vier keer per jaar verschijnt en wordt in binnen- en buitenland erkend als belangrijke kennisbron op het terrein van het cultureel erfgoed. Het wetenschappelijke tijdschrift is peer-reviewed en geïndexeerd door Scopus. Lees meer over het Bulletin KNOB


Studiedagen

Om een bijdrage te leveren aan wetenschappelijke en beleidsmatige kennisuitwisseling, organiseert de KNOB jaarlijks een aantal studiedagen over uiteenlopende (actuele) onderwerpen. Deze studiedagen worden vaak gecombineerd met excursies, zo mogelijk in samenwerking met organisaties en universitaire instellingen die zich op het werkterrein van monumentenzorg, archeologie, cultuur- en architectuurgeschiedenis, tuinarchitectuur, bouwhistorie en historische geografie bewegen. Bekijk de agenda voor opkomende studiedagen.


Stimuleringsprijs

In april 2008 bood scheidend voorzitter jhr. ir. D.H. Six de leden van de KNOB een zilveren penning aan als cadeau. Hij riep daarmee een regelmatig uit te reiken prijs in het leven, bedoeld om nieuw academisch talent te stimuleren.

Sinds 2010 wordt om het jaar de Six-penning uitgereikt als KNOB Stimuleringsprijs. Voor de KNOB Stimuleringsprijs komt nieuw academisch talent in aanmerking. Dit zijn onderzoekers die pas zijn afgestudeerd en aan het begin van hun wetenschappelijke loopbaan staan. Zij hebben hun talent bewezen door een opmerkelijke wetenschappelijke scriptie, artikel of een project in een van de wetenschapsgebieden die de KNOB behartigt.

Deze wetenschapsgebieden betreffen (willekeurige volgorde): architectuurgeschiedenis, (geschiedenis van de) monumentenzorg, middeleeuwse archeologie, stedenbouwgeschiedenis, historisch landschap en (restauratie-)plannen voor transformatie van een monumentaal gebouw of omgeving.

Hoogleraren en ander universitaire medewerkers ontvangen in het najaar van 2016 een uitnodiging recent afgestudeerde studenten (studiejaren 2015/2016) te nomineren voor de Six-penning 2016.


Kennisplatforms

De KNOB faciliteert bovendien diverse platforms, waarbinnen deskundigen de mogelijkheid krijgen om over specifieke onderwerpen van gedachten te wisselen. Zo zijn in het verleden Platform Mariaplaats, Agenda Historisch Groen en het Loenerslootoverleg geïnitieerd, om respectievelijk organisaties bijeen te brengen die zich bezighouden met onderzoek naar materiele cultuurhistorie, Richtlijnen Tuinhistorisch Onderzoek op te stellen en het samenbrengen van hoogleraren en universitair docenten die zich bezig houden met archeologie, monumenten en cultuurlandschap.

Organisatie

De KNOB is een vereniging met zowel individuele als institutionele leden.
Het lidmaatschap van de KNOB staat open voor iedereen die professioneel of belangstellend bij het onderzoek en het behoud van het culturele erfgoed betrokken is of zich daarbij betrokken voelt. Minimaal eenmaal per jaar wordt een Algemene Ledenvergadering (ALV) belegd.

Het bestuur voor de KNOB is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de KNOB, de strategie en het beleid en komt maandelijks bijeen. Om de band met de jonge academische generatie versterken, kent het bestuur sinds 2014 studentleden.


Samenstelling bestuur 2018

bestuur KNOB

Dhr. drs. H.J.J. Lenferink, voorzitter
Dhr. drs. H.P. Jansen, vice-voorzitter
Dhr. drs. P.J.A. Baars, penningmeester
Dhr. dr. J. Westerman, secretaris
Dhr. dr. ir. F.D. van der Hoeven, lid
Mw. S. Brummel MA, lid
Dhr. S. van Venetien, studentbestuurslid

Het bestuur wordt ondersteund door mw. drs. J. Fraune, bureaumedewerker KNOB. Het bureau van de KNOB is ondergebracht bij de afdeling Heritage & Architecture van de Faculteit Bouwkunde aan de TU Delft als gevolg van een samenwerkingsovereenkomst.

Het Bulletin KNOB staat onder verantwoordelijkheid van een onafhankelijke redactie.


Samenwerking TU Delft 

In 2008 werd een samenwerkingsovereenkomst aangegaan tussen de afdeling Heritage & Architecture van de Faculteit Bouwkunde aan de TU Delft en de KNOB.

De samenwerking is er op gericht om het platform voor de wetenschappelijke bestudering van het cultureel erfgoed, zoals dat wordt geboden door de KNOB-studiedagen en het Bulletin KNOB, te handhaven en uit te breiden en de praktische toepassing daarvan voor de monumentenzorg en ruimtelijke ordening te verbeteren. Hiertoe wordt een relevant netwerk van wetenschappers, deskundigen, specialisten en practici opgebouwd en onderhouden.

De KNOB geniet als gevolg van deze samenwerkingsovereenkomst academische gastvrijheid bij de Faculteit Bouwkunde, maar behoudt volledige zelfstandigheid en blijft dientengevolge zelf haar beleid en standpunten bepalen. Ook de uitgave van het Bulletin KNOB en de benoeming van redactieleden blijven geheel onder de verantwoordelijkheid van het bestuur van de KNOB vallen.

 

Steun de KNOB

Lidmaatschap

Wilt u de KNOB steunen, dan kan dit door u in te schrijven als lid. Het KNOB lidmaatschap is mogelijk voor individuele personen alsook voor (overheids)organisaties en instellingen. Als KNOB lid ontvangt u 4 keer per jaar gratis het Bulletin en kunt u met korting deelnemen aan de door de Bond georganiseerde activiteiten (introducees mogelijk). Lees meer bij ‘Lid worden‘.


Stichting Steunfonds KNOB

U kunt ook een eenmalige of periodieke schenking doen aan de KNOB. De KNOB heeft speciaal hiervoor de Stichting Financiële Ondersteuning KNOB, kortweg Steunfonds KNOB opgericht. Het steunfonds heeft ten doel het verlenen van steun aan de KNOB voor de realisatie van haar doelstellingen, voor zover de eigen middelen van de KNOB hiertoe niet toereikend zijn. Het Steunfonds KNOB heeft in 2008 de ‘ANBI’ Algemeen Nut Beogende Instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling, RSIN/ Fiscaalnummer: 81 86 94 981) status verkregen.

Dat houdt in dat het Steunfonds KNOB niet belastingplichtig is en is vrijgesteld van erfbelasting en schenkbelasting. Om die reden komen schenkingen, legaten en erfstellingen volledig ten goede aan de KNOB. Maar niet alleen de KNOB heeft profijt van uw schenking. Ook u heeft als schenker een aantal fiscale voordelen.

Lees in deze pdf alle informatie over giften, schenkingen en nalatenschap aan het Steunfonds KNOB.

Stichting Financiële Ondersteuning KNOB
KvK nummer: 34 28 75 22
RSIN nummer / Fiscaalnummer: 81 86 94 981
Bankgegevens: ING Bank, rekening NL88 INGB 0005 0821 09, t.n.v. Stichting Financiële Ondersteuning KNOB