Organisatie

Over de KNOB
De KNOB is een vereniging met meer dan 500 individuele en institutionele leden. Het lidmaatschap van de KNOB staat open voor iedereen die professioneel of belangstellend bij het onderzoek en het behoud van het culturele erfgoed betrokken is of zich daarbij betrokken voelt. De belangrijkste doelstelling van de KNOB is het stimuleren van wetenschappelijke en beleidsmatige uitwisseling van kennis ten aanzien van ruimtelijk erfgoed.
Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
Bezoekadres: Julianalaan 134 (1.West.080) 2628 BL Delft
KvK nummer: 40 53 18 70
Bank: NL70 INGB 0000 1403 80

Ontstaan

Op 7 januari 1899 werd de – vanaf 1949 Koninklijke – Nederlandse Oudheidkundige Bond opgericht als eerste landelijk functionerende organisatie, die zich op het behoud van het culturele erfgoed richtte. De Bond ijverde niet alleen voor het behoud van monumenten, voor een betere regelgeving en voor de formulering van restauratiebeginselen. Ook de organisatie van het museale bestel, het ‘erfgoed overzee’ en de problematiek van de archeologie en de archieven kregen veel aandacht.
In de loop der jaren is de KNOB zich vooral op het werkterrein van de monumentenzorg en aanverwante vakgebieden als archeologie, architectuur- en bouwgeschiedenis, stedenbouwgeschiedenis, cultuurlandschap en monumenten gaan richten.

Het Bestuur

Het bestuur voor de KNOB is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen van de KNOB, de strategie en het beleid en komt maandelijks bijeen. Om de band met de jonge academische generatie te versterken, kent het bestuur sinds 2014 ook studentleden.

Bureau

Het bestuur wordt ondersteund door Judith Fraune, bureaumedewerker KNOB. Het bureau van de KNOB is ondergebracht bij de afdeling Heritage & Architecture van TU Delft's Faculteit Bouwkunde op basis van een samenwerkingsovereenkomst. Judith is aanwezig op dinsdag, woensdag en vrijdag.

ANBI

Steunfonds KNOB
De KNOB heeft een Stichting Financiële Ondersteuning KNOB, kortweg Steunfonds KNOB, opgericht. Het Steunfonds helpt de KNOB bij de realisatie van haar doelstellingen, voor zover de eigen middelen van de KNOB hiertoe niet toereikend zijn. Het Steunfonds KNOB heeft in 2008 de ‘ANBI’ (Algemeen Nut Beogende Instelling) status verkregen en kwalificeert ook als zogeheten culturele ANBI.

Algemene ledenvergadering

Elk voorjaar organiseert de KNOB een algemene ledenvergadering (ALV) waar de resultaten van het afgelopen jaar besproken worden, de plannen voor de toekomst bediscussieerd worden en de begroting vastgesteld. Doorgaans wordt deze vergadering gecombineerd met een activiteit. Ieder lid kan deelnemen aan de ALV en meebesluiten.

Privacybeleid

De Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, hierna te noemen KNOB, verwerkt de door u aan de KNOB verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met de door u verstrekte persoonsgegevens om.