KNOB privacybeleid

Privacyverklaring
De Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond, hierna te noemen KNOB, verwerkt de door u aan de KNOB verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG. Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met de door u verstrekte persoonsgegevens om. Hieronder staat wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.
Doeleinden van gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door de KNOB verwerkt ten behoeve van:

1. het aangaan van een lidmaatschap of
2. het aangaan van een donateurschap en/of
3. voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen of
4. u te informeren over en te benaderen voor activiteiten van de KNOB
5. het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Informatie over gegevensverwerking
De KNOB informeert u over de verwerking in beginsel op het moment van het aangaan van een lidmaatschap of overeenkomst of het aanvaarden van een donatie of begunstiging. Op dat moment vragen wij ook uw toestemming voor de verwerking.
Toepassing
Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van de door leden, donateurs, relaties en deelnemers verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen na toestemming vanuit bezoek aan en gebruik van de website, social media-accounts van de KNOB of via geprinte mailings.
Uw gegevens
Wij houden een ledenadministratie bij, waarin naast de gegevens van onze leden, donateurs en schenkers ook persoonsgegevens van relaties worden vastgelegd. Een relatie is een persoon die bekend is bij de KNOB (bijvoorbeeld door deelname aan een studiedag, excursie, een nieuwsbriefabonnement of informatieaanvraag), maar geen lid, donateur of schenker is.

Wij verzamelen uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en geboortedatum om u te informeren over het werk van de KNOB en de daarbij behorende acties en campagnes. Uw geboortedatum gebruiken wij enkel om te bepalen of u in aanmerking komt voor een student-lidmaatschap en om een data-analyse te kunnen maken van de leeftijdsopbouw van onze achterban.

Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer u zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief of als donateur, wanneer u een bestelling doet via onze webshop of wanneer u meedoet aan een van onze studiedagen, excursies of activiteiten. Aanmeldingen gebeuren daarnaast ook per post of telefonisch.

De KNOB kan in sommige gevallen gebruik maken van diensten van derden om gegevens te verrijken als deze incompleet zijn of te valideren, bijvoorbeeld bij een verhuizing. Financiële data en gegevens met betrekking tot een transactie, donatie, aankoop of betaling, worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (lidmaatschap, donatie, schenking, aankoop in de webshop etc.). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.
Beveiliging van uw persoonsgegevens
De KNOB heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.
Uitwisseling van uw persoonsgegevens
KNOB maakt gebruik van diverse leveranciers voor de verwerking van persoonsgegevens:

– De kantoorautomatisering is grotendeels ondergebracht bij de TU Delft;
– De ledenadministratie wordt gedaan in E-boekhouden;
– Aanmelding voor studiedagen gebeurt in de regel via Eventbrite;
– Voor communicatie activiteiten wordt gebruik gemaakt van verschillende leveranciers.

Met leveranciers die persoonsgegevens verwerken, sluit de KNOB een verwerkersovereenkomst af, die voldoet aan alle AVG-bepalingen.

Uitsluitend indien KNOB hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.
Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
– Leden, donateurs en andere begunstigers
U kunt bij het bureau KNOB laten controleren of de door ons geregistreerde persoonsgegevens juist zijn. Indien de gegevens niet juist blijken te zijn, zullen wij dit op uw verzoek corrigeren. Wij zullen u vragen zich te legitimeren.
U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingactiviteiten. U kunt uw bezwaar kenbaar maken aan het bureau KNOB en u zult dan niet meer door KNOB benaderd worden voor marketingdoeleinden.
Indien u uw lidmaatschap, schenkingen of donaties beëindigt, bewaren wij uw gegevens nog 7 jaar i.v.m. de fiscale bewaarplicht. Indien u wilt dat uw gegevens direct verwijderd worden, kunt u dat kenbaar maken bij het bureau KNOB.
Uw verzoeken aan het bureau KNOB zullen meestal direct maar altijd uiterlijk binnen vier weken worden behandeld.

– Deelnemers aan studiedagen
Wanneer u deelneemt aan een KNOB studiedag, en wanneer u een publicatie of download bestelt, verstrekt u persoonsgegevens aan de KNOB. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om u te informeren over onze activiteiten en om u te vragen ons verder te ondersteunen.
Indien U geen andere relatie met KNOB heeft (bijvoorbeeld een lidmaatschap), zullen uw gegevens na 6 maanden worden verwijderd.
U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingactiviteiten. U kunt uw bezwaar kenbaar maken aan het bureau KNOB en u zult dan niet meer door KNOB benaderd worden voor marketingdoeleinden.
Cookies
Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te laten functioneren, de website te helpen analyseren of om onze dienstverlening te verbeteren. Hieronder wordt beschreven welke cookies we zelf plaatsen en van welke andere cookies gebruik worden gemaakt.

– Functionele cookies
Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Zonder deze cookies kunnen bepaalde onderdelen niet worden gebruikt.

– Social media deel-knoppen
Op de site kunnen deel-knoppen zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen op social media platformen zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat een bezoeker ingelogd is, zodat men niet opnieuw op Facebook, Twitter of LinkedIn hoeft in te loggen wanneer zij iets willen delen. Om te zien wat zij met persoonsgegevens doen die zij met deze code binnen krijgen, kun je de desbetreffende privacy verklaringen inzien op hun eigen website:

Facebook: https://facebook.com/policies/cookies
Twitter: https://twitter.com/privacy
Instagram: https://privacycenter.instagram.com/policy/
Linkedin: https://linkedin.com/legal/cookie-table

Deze verklaringen en links kunnen veranderen. We doen ons best om deze links up-to-date te houden.

– Embedded content
Er kan gebruik worden gemaakt van content die op andere sites wordt gehost en op deze website wordt ontsloten. Denk hierbij aan YouTube- of Vimeo-video’s. Op vergelijkbare wijze als de sociale knoppen maken deze codes vaak gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen, kun je vinden in het privacy beleid van de desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen controle over.

Vimeo: https://vimeo.com/cookie_list
Google / YouTube: https://policies.google.com/technologies/cookies
Wijziging van privacy statement
De tekst van dit privacy statement kan, zonder voorafgaande aankondiging, door de KNOB te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op deze website zijn gepubliceerd.
Vragen over privacybeleid
Voor vragen over inzage, gebruik, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens met betrekking tot een lidmaatschap, donatie etc. kunt u contact opnemen met het bureau van de KNOB via info@knob.nl.