Privacyverklaring

De Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond,  hierna te noemen KNOB, verwerkt de door u aan de KNOB verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG.

Wij vinden uw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig met de door u verstrekte persoonsgegevens om. Hieronder staat wat u van ons kunt verwachten en aan welke regels we ons houden.

Doeleinden van gegevensverwerking
Uw persoonsgegevens worden door de KNOB verwerkt ten behoeve van:
1.    het aangaan van een lidmaatschap of
2.    het aangaan van een donateurschap en/of voor de aanvaarding en afwikkeling van overige begunstigingen of
4.    u te informeren over en te benaderen voor activiteiten van de KNOB
5.    het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Informatie over gegevensverwerking
De KNOB informeert u over de verwerking in beginsel op het moment van het aangaan van een lidmaatschap of overeenkomst of het aanvaarden van een donatie of begunstiging. Op dat moment vragen wij ook uw toestemming voor de verwerking.

Toepassing
Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van de door leden, donateurs, relaties en  deelnemers verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen na toestemming vanuit bezoek aan en gebruik van de website, social media-accounts van de KNOB of via geprinte mailings.

Uw  gegevens
Wij houden een ledenadministratie bij, waarin naast de gegevens van onze leden, donateurs en schenkers ook persoonsgegevens van relaties worden vastgelegd. Een relatie is een persoon die bekend is bij de KNOB (bijvoorbeeld door deelname aan een studiedag, excursie, een nieuwsbriefabonnement of informatieaanvraag), maar geen lid, donateur of schenker is.

Wij verzamelen uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, geslacht en geboortedatum om u te informeren over het werk van de KNOB en de daarbij behorende acties en campagnes. Uw geboortedatum gebruiken wij enkel om te bepalen of u in aanmerking komt voor een student-lidmaatschap en om een data-analyse te kunnen maken van de leeftijdsopbouw van onze achterban.
Het verzamelen van persoonsgegevens gebeurt via de website wanneer u  zich aanmeldt voor onze e-mailnieuwsbrief of als donateur, wanneer u een bestelling doet via onze webshop of wanneer u meedoet aan een van onze studiedagen, excursies of activiteiten. Aanmeldingen gebeuren daarnaast ook per post of telefonisch. De KNOB kan in sommige gevallen gebruik maken van diensten van derden om gegevens te verrijken als deze incompleet zijn of te valideren, bijvoorbeeld bij een verhuizing.
Financiële data en gegevens met betrekking tot een transactie, donatie, aankoop of betaling, worden verzameld om uitvoering te geven aan de overeenkomst (lidmaatschap, donatie, schenking, aankoop in de webshop etc.). Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Beveiliging van uw persoonsgegevens
De KNOB heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Op deze manier zorgen we ervoor dat persoonsgegevens alleen toegankelijk zijn voor medewerkers die daar vanuit hun functie toe bevoegd zijn en dat we de persoonsgegevens alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en daarmee verenigbare doeleinden.

Uitwisseling van uw persoonsgegevens
KNOB maakt gebruik van diverse leveranciers voor de verwerking van persoonsgegevens:
– De kantoorautomatisering is grotendeels ondergebracht bij de TU Delft;
– De ledenadministratie wordt gedaan in Exact;
– Aanmelding voor studiedagen gebeurt in de regel via Eventbrite;
– Voor communicatie activiteiten wordt gebruik gemaakt van verschillende leveranciers.
Met leveranciers die persoonsgegevens verwerken, sluit de KNOB een verwerkersovereenkomst af, die voldoet aan alle AVG-bepalingen.

Uitsluitend indien KNOB hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties.

Gegevens inzien, wijzigen of verwijderen
Leden, donateurs en andere begunstigers
U kunt bij het bureau KNOB laten controleren of de door ons geregistreerde persoonsgegevens juist zijn. Indien de gegevens niet juist blijken te zijn, zullen wij dit op uw verzoek corrigeren. Wij zullen u vragen zich te legitimeren.
U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingactiviteiten. U kunt uw bezwaar kenbaar maken aan het bureau KNOB en u zult dan niet meer door KNOB benaderd worden voor marketingdoeleinden.
Indien u uw lidmaatschap, schenkingen of donaties beëindigt, bewaren wij uw gegevens nog 7 jaar i.v.m. de fiscale bewaarplicht. Indien u wilt dat uw gegevens direct verwijderd worden, kunt u dat kenbaar maken bij het bureau KNOB.
Uw verzoeken aan het bureau KNOB zullen meestal direct maar altijd uiterlijk binnen vier weken worden behandeld.

Deelnemers aan studiedagen
Wanneer u deelneemt aan een KNOB studiedag, en wanneer u een publicatie of download bestelt, verstrekt u persoonsgegevens aan de KNOB. Deze gegevens kunnen gebruikt worden voor marketingdoeleinden, bijvoorbeeld om u te informeren over onze activiteiten en om u te vragen ons verder te ondersteunen.
Indien U geen andere relatie met KNOB heeft (bijvoorbeeld een lidmaatschap), zullen uw gegevens na 6 maanden worden verwijderd.
U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketingactiviteiten. U kunt uw bezwaar kenbaar maken aan het bureau KNOB en u zult dan niet meer door KNOB benaderd worden voor marketingdoeleinden.

Cookies
Als u onze website bezoekt om informatie te verkrijgen of om u aan te melden voor een van onze activiteiten, worden bepaalde gegevens verzameld en geanalyseerd, zoals de bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina’s en bezochte vorige internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina’s te verbeteren en deze site beter op gebruikerswensen aan te passen. De KNOB verzamelt via deze website geen persoonsgerichte informatie behalve de informatie die u ons zelf ter beschikking heeft gesteld.
Dit gebeurt door zogenaamde “cookies”. Een cookie is een klein onzichtbaar tekstbestand dat naar uw internetbrowser wordt gestuurd. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van cookies, dan bestaat de mogelijkheid deze cookies te blokkeren in uw internetbrowser.

De volgende cookies worden geplaatst wanneer u de website van de KNOB bezoekt:

ID Levensduur Functie
_ga 2 jaar Wordt gebruikt door Google Analytics om individuele bezoekers van elkaar te onderscheiden.
_gid 24 uur Wordt gebruikt door Google Analytics om individuele bezoekers van elkaar te onderscheiden.
_gat 1 minuut Wordt gebruikt door Google Analytics om het aantal data-uitwisselingen met Google-servers te beperken.
viewed_cookie_policy 1 jaar Wordt gebruikt om op te slaan of u op “Akkoord” heeft geklikt op de banner met cookie-informatie.
wordpress_test_cookie 24 uur Wordt gebruikt door WordPress (de software waarmee deze site werkt) om te verifiëren of cookies kunnen worden geplaatst

Daarnaast communiceert de website via de Twitterfeed in de footer van deze website met servers van Twitter. Hierbij worden geen cookies geplaatst, en de feed is zo ingesteld dat uw surfgedrag op de KNOB-site niet door Twitter wordt geanalyseerd. Wanneer u in het verleden met dezelfde browser https://twitter.com heeft bezocht is het mogelijk dat er cookies van Twitter in uw browser zijn opgeslagen.

Wijziging van privacy statement
De tekst van dit privacy statement kan, zonder voorafgaande aankondiging, door de KNOB te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment ze op deze website zijn gepubliceerd.

Vragen over privacybeleid
Voor vragen over inzage, gebruik, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens met betrekking tot een lidmaatschap, donatie etc. kunt u contact opnemen met het bureau van de KNOB via info@knob.nl.